©2014-2024, CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3 82 22 40, 0263.3 83 43 04 Fax: 0263.3 82 40 50.
Email: lawaco@lawaco.com